Ugrás a kezdőoldalra Ugrás a tartalomhoz Ugrás a menüre

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató - kozosugyunkazallatvedelem.hu

1.1. A jelen Szabályzat célja, hogy

rögzítse a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány (székhely: 1145 Budapest, Róna utca 135.; a továbbiakban: „Szolgáltató”, „Adatkezelő”), mint a kozosugyunkazallatvedelem.hu üzemeltetője által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és politikát;

a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

1.2. Meghatározások

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mű- veletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, ha a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek ösz- szessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhaszná- lása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet 4. cikk alapján

Az adatkezelő megnevezése

Név: Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány

Székhely: 1145 Budapest, Róna utca 135.

E-mail cím: info@kozosugyunkazallatvedelem.hu

A kezelt személyes adatok köre

3.1. A Szolgáltató által üzemeltetett, kozosugyunkazallatvedelem.hu címen elérhető portál (a továbbiakban: „Portál”) meghatározott szolgáltatásainak használatához regisztráció szükséges.

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.3. A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie kerül küldésre a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Alkalmazott cookie-k:

Analitika, követés cookie

Webhelyen keresztüli követés

Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben:

hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. Az adatkezelésre a Portálon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

4.2. Az adatkezelés jogalapja – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet 6. cikk (1) bekezdése és a 2011. évi CXII törvény 3. § szerint – az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Portál használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.3. Az adatkezelés célja a Portálon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, kizárólag a regisztrációhoz kötött szolgáltatások igénybevétele, illetve a Portál működésével kapcsolatos információk továbbítása érdekében tárolja.

4.4. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.6. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy meg- adott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet regisztrálta.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.

5.2. A naplózott adatokat a rendszer a naplózás időpontjától kezdődően a regisztráció törléséig tárolja.

5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató felhatalmazott munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. Az informatikai rendszer fejlesztése, működtetése érdekében a Szolgáltató külső szolgáltatót (például szoftverfejlesztő, tárhelyszolgáltató) vesz igénybe, de ezen szolgáltatások igénybevétele során adatfeldolgozás nem történik.

6.3. A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a felhasználó külön hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Portálon. A felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

7.2. A Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail cím: info@kozosugyunkazallatvedelem.hu

A felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársaihoz fordulhat az e pontban megadott elérhetőségeken keresztül.

7.4. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a felhasználó a Portálon maga helyesbítheti.

7.5. A regisztráció felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetben és módon kerülhet sor. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.6. A felhasználó a vonatkozó jogszabályok alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

7.7. Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Portál használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jog- sértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. E-mail címek felhasználása

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel:

a felhasználó azonosítása;

hírlevelek küldése az azt nyilatkozatban vállalóknak;

a szolgáltatások igénybevétele során történő kapcsolattartás.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja. Az eltérő célra történő felhasználásra kizárólag a felhasználó előzetes hozzájárulásának birtokában van mód, illetőleg a felhasználó jogosult az eltérő felhasználás megtiltására.

9.3. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat eset- legesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot – a felhasználók Portálon történő előzetes értesítése mel- lett – egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával – ráutaló magatartással – elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.